Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

ANTIKVARIÁTU U NÁS

1.     Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je promítnout povinnost stanovenou v čl. 13 (případně čl. 14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (‚dále též „GDPR“) a poskytnout fyzickým osobám, jejichž osobní údaje, informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme v souvislosti s nákupem a prodejem zboží, jak je shromažďujeme, k jakým účelům jsou využívány a v neposlední řadě jaká práva mají a jak je mohou uplatňovat.

2.     Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Antikvariát U nás, Radmila Vávrová, Pod Děkankou 644/19, 14700 Praha 4 (dále jen „Správce“ nebo „my“).  Nemáme ustaveného pověřence na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje jako správce shromažďujeme, disponujeme s nimi a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči nám, jakožto správci Vašich osobních údajů, můžete uplatňovat práva, o kterých je detailněji pojednáno v samostatné kapitole.

 3.     Pojmy používané v oblasti zpracování osobních údajů

Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, a které Vám pomohou lépe tomuto dokumentu porozumět. Jedná se o pojmy, které jsou sice definovány v GDPR, přičemž my se je však snažíme pro Vás „přeložit“ do přístupnější a srozumitelnější podoby:

a)     osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, apod.,
b)    subjekt údajů – člověk, k němuž se osobní údaje vztahují,
c)     správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele,
d)    zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,
e)     oprávněný zájem – zájem správce nebo i jiného subjektu, například kdy subjekt údajů je klientem správce; zájmy správce stanovené
v právních předpisech,
f)     služba – komunikace se zákazníkem, správa zákaznického účtu, prodej zboží, jeho zabalení, předání k přepravě poště či jinému doručovateli.  
g)    zboží – použité i nové knihy, ročenky, kalendáře, hudebniny, gramofonové desky, známky, starožitnosti, upomínkové předměty, porcelán, výrobky ze skla, dřeva a kovu, obrazy aj.

4.     Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše zboží a služby, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme data o fyzických osobách, od kterých vykupujeme použité zboží a o našich zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kteří mají o naše služby zájem.

 Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

a)     identifikační údaje
        - například jméno a příjmení, kontaktní adresa, adresa pro doručení zboží, e-mail, telefonní číslo
       U osob, které nám prodávají použité zboží, zpracováváme též č. dokladu totožnosti.
b)    informace o zboží a službách – zejména odebrané zboží a služby,
c)     platební údaje – například číslo bankovního účtu a banky, platbách za služby, pohledávky po splatnosti,
d)    záznamy komunikace – záznamy komunikace s Vámi.

5.     Právní tituly ke zpracování

Z titulu uzavření a plnění smluvního vztahu shromažďujeme a zpracováváme Vaše údaje, které nezbytně potřebujeme pro uzavření platné smlouvy a její plnění. V případě Vašeho projevu zájmu o naše zboží a/nebo služby zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi jako potenciálním zákazníkem. Jedná se zpravidla o jméno a příjmení potenciálního zákazníka a popřípadě jeho zástupce, adresu dodání zboží, telefon, e-mailovou adresu. Tyto údaje slouží k možnosti kontaktování potenciálního zákazníka, jeho identifikování a k dalšímu postupu při uzavírání smluvního vztahu. Pro plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme pro dodání zboží, a dalších závazků, jedná se například o místo dodávky zboží, způsob přepravy, způsob úhrady či bankovní spojení.

V průběhu trvání smlouvy pak zpracováváme další údaje z právního titulu našich oprávněných zájmů, údaje o odstoupení od smlouvy, reklamace, data o připsání plateb, dlužné pohledávky.

Řadu údajů jsme nuceni sbírat na z titulu plnění povinností uložených právními předpisy, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

6.      Zdroje osobních údajů

 Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, uzavřením smlouvy a dále v průběhu jejího plnění. Dále shromažďujeme pro účely plnění smlouvy informace od pošty nebo vybrané přepravní společnosti a informace o bezhotovostních platbách v souvislosti s plněním smlouvy.

 7.     Účely zpracování

 Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely:

 a)      jednání o koupi zboží, plnění smlouvy, odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smlouvy,
 b)      dodávka zboží a poskytnutí souvisejících služeb,
 c)      řešení reklamací,
 d)      vyúčtování cen zboží a služeb, zpracování plateb,
 e)      vymáhání pohledávek,
 f)       sledování kvality našich služeb a spokojenosti zákazníků,
 g)      informování o novém zboží a nových službách.

8.     Způsob zpracovávání osobních údajů a způsob zajištění jejich ochrany

Osobní údaje našich zákazníků důsledně chráníme. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v elektronické podobě v zabezpečeném informačním systému a listinné podobě v šanonech v uzamykatelných skříních a uzamykatelných místnostech. S osobními údaji přicházejí
do styku jen vybrané osoby, které jsou proškoleny a vázány mlčenlivostí. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

 9.     Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu plnění dodávky zboží. Po dodání zboží a vypořádání veškerých závazků s tím souvisejících, uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy nebo po dobu, kterou doklady potřebujeme pro ochranu našich oprávněných zájmů. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle obecných a speciálních objektivních promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.     Komu osobní údaje zpřístupňujeme

Získané osobní údaje mohou být z naší strany zpřístupněny třetím osobám:

a)     v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí (živnostenské úřady, ČOI) aj.
b)    zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, kteří poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů,
c)     dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, např. advokátům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění našich nároků.

11.     Práva subjektu údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme. 

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které požadujete smazat, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinnosti nebo ochranu našich práv aj.

Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů, které zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

K uplatnění shora uvedených práv je nutné, abyste se identifikovali, abychom předešli vyzrazení Vašich osobních údajů třetí osobě, pro tento účel musí být Vaše žádost podána pouze osobně s prokázáním totožnosti nebo písemně s Vaším úředně ověřeným podpisem. Žádosti učiněné jiným způsobem (email, telefon) nemůžeme vyhovět, neboť nemáme jistotu identity žadatele.

Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

 12.     závěrečná ujednání

Průběžně budeme tyto informace o zpracování osobních údajů upravovat a aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Informací se stanou účinnými okamžikem jejich zveřejnění.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou zpracovány ve stavu ke dni 25. 5. 2018.